Guangfu South Road 光復南路 Street

Guangfu S Rd, Da’an District, Taipei City, Taiwan

Dunhua South Road Street

Section 1, Dunhua S Rd, Taipei City, Taiwan