Railway Station Jaipur Train Station

Railway Rd, Shanti Nagar, Hasanpura, Jaipur, RJ, India