Ichijoji Monguchicho 一乗寺門口町 Neighborhood

Ichijoji Monguchicho, Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-8154, Japan

Ichijoji Takenouchicho 一乗寺竹ノ内町 Neighborhood

Ichijoji Takenouchicho, Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-8134, Japan

Jodoji Shinnyocho 浄土寺真如町 Neighborhood

Jodoji Shinnyocho, Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-8414, Japan

Nanzenji Fukuchicho 南禅寺福地町 Neighborhood

Nanzenji Fukuchicho, Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-8435, Japan

Shimogamo Izumigawacho 下鴨泉川町 Neighborhood

Shimogamo Izumigawacho, Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-0807, Japan

Shimogamo Miyagawacho 下鴨宮河町 Neighborhood

Shimogamo Miyagawacho, Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-0801, Japan

Shugakuin Miyanowakicho 修学院宮ノ脇町 Neighborhood

Shugakuin Miyanowakicho, Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-8061, Japan